Hyppää sisältöön
Valmet Automotive Oyj

Muutoksen ja osallistamisen tukena

Autoala on keskellä historiansa merkittävintä murrosta sitten auton keksimisen. Valmet Automotive on halunnut tuoda ihmiset muutoksen keskiöön ja tehdä samalla tehtaasta modernisti johdetun työpaikan.

Muutostarve

Valmet Automotive Oyj on autoalan sopimusvalmistaja ja Suomen henkilöstömäärällä mitattuna suurin tehdas. Valmet Automotive tähtää keskustelukulttuuriin, joka tuo johdon linjaukset ymmärrettävästi ihmisille heidän kielellään siten, että heidän oma kokemuksensa saa tilaa. Valmet Automotiven mukaan avoin keskustelu luo luottamusta ja sitoutumista.

Näkemys

Strategiatyönsä aluksi Valmet Automotive halusi luoda yhteistä näkemystä alan kehityksen suunnasta kaikkien toimihenkilöidensä kesken. Rakensimme 330 toimihenkilön kanssa verkossa yhteisen tulevaisuuskuvan Ellun Kanojen luomalla prosessilla. Johtoryhmä työsti yhdessä luotua tulevaisuuskuvaa eteenpäin

Lopputuloksena syntyi kolmeen aikahorisonttiin sijoitettu tulevaisuuskuva toimialan merkittävimmistä muutosvoimista, tarkkailtavista heikoista signaaleista sekä suurimmista riskeistä. Strategia julkistettiin toimihenkilöille Ellun Kanojen fasilitoimassa kick offissa, jonka keskiössä oli aito vuoropuhelu strategian merkityksestä. Niin kutsuttujen skaalautuvien keskustelujen mallilla strategiaa ja sen toteutusta purettiin ryhmissä. Lopuksi keskustelujen tuloksen vedettiin yhteen, ja mukana keskustelemassa ollut johtoryhmä vastasi yhteisesti tärkeimpiin esiin nousseisiin kysymyksiin. Skaalautuvien keskustelujen onnistumisessa keskeistä on keskustelumanuaali, joka innostaa ryhmät keskustelemaan avoimesti.

Muutos

Tulevaisuuskuvaa käytettiin yhtenä pohjamateriaalina Valmet Automotiven strategiassa. Strategian valmistuttua Ellun Kanat toteutti johtoryhmän kanssa strategian narratiivin, tarinan, jota johto ja esihenkilöt voivat kaikilla tasoilla käyttää strategian juurruttamisen tukena. Narratiivi visualisoitiin myös selkeäksi, yksinkertaiseksi ja lyhyeksi presentaatioksi. Johtoryhmä pitää tätä erinomaisena strategian viestimisen työkaluna. Ellun Kanat on sittemmin tukenut VA:ta johtamisviestinnän ja muutosjohtamisen hankkeissa, joissa strategiaa on tehty todeksi jokapäiväisessä arjessa.

Marjaana Toiminen

muutoksen tekijä, head of change management

Haku