Uutiskirjerekisterin tietosuojaseloste

ELLUN KANAT OY:N UUTISKIRJEREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

1 Rekisterinpitäjä
Ellun Kanat Oy
2201275-8
Unioninkatu 24, 4. krs
00130 HELSINKI
ellu@ellunkanat.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Ellun Kanat Oy
ellu@ellunkanat.fi
+358 45 878 6557

3 Rekisterin nimi
Ellun Kanat Oy:n uutiskirjerekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Ellun Kanat Oy:n yleinen markkinointiviestintä sähköisellä uutiskirjeellä. Rekisterissä oleville henkilöille voidaan lähettää kohtuullisin väliajoin sähköpostitse tietoa Ellun Kanojen ja Ellun Kanojen yhteistyökumppaneiden ajankohtaisista asioista, tapahtumista, tuotteista tai palveluista.

5 Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan henkilön etu- ja sukunimi, henkilön sähköpostiosoite ja henkilön edustama organisaatio.

6 Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterissä oleva henkilö on joko

  • jättänyt yhteystietonsa lomakkeella osoitteessa www.ellunkanat.fi
  • edustaa yritystä, joka on Ellun Kanojen asiakas tai yhteistyökumppani, jolloin tietolähde on Ellun Kanat Oy:n asiakasrekisteri
  • muuten ilmaissut suostumuksensa rekisteriin lisäämiselle.

Henkilö voi milloin tahansa poistaa tietonsa uutiskirjerekisteristä uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Ellun Kanat Oy on tehnyt päätöksen olla luovuttamatta hallussa olevia tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille Ellun Kanat Oy:n kumppaneille. Ellun Kanat Oy luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Ellun Kanat Oy:ää toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Ellun Kanat Oy:ää luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Ellun Kanat Oy:n hallussa olevasta tietokannasta.

9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ellun Kanat Oy käyttää uutiskirjeviestinnässä yhdysvaltalaista MailChimp -sähköpostipalvelua, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet
Ellun Kanat Oy suojaa tässä tietosuojaselosteessa mainitun henkilörekisterin perustuen riskiarvioinnissa saatuun tulokseen vaaditusta turvallisuustasosta. Tietosuojavastaava osallistuu riskien arviointiprosessiin ja antaa puolueettoman lausunnon lopullisesta päätöksestä tietojen suojaamisen osalta, jota Ellun Kanat Oy noudattaa. Ellun Kanat Oy ottaa huomioon henkilörekisterin suojauksessa teknisen turvallisuuden ja hallinnolliset sekä tietotekniset vaatimukset.

Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia ja perehdytettyjä rekisterin käyttämiseksi. Yhteystiedot säilytetään MailChimp-palvelussa.

10 Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen: Unioninkatu 24, 00130 Helsinki.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista
Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

14 Tietosuojaselosteen hyväksyntä
Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 24.05.2018.

Meitä kiinnostaa yhteistyö kanssasi!

Otathan yhteyttä, niin voimme auttaa!